Vizija, misija, tikslai

Vizija

Mokykla - Įtrauki, Saugi, Inotyvi ir Atvira kaitai, ugdanti sąmoningą mokinį, pasirengusį tęsti mokymąsi pagal savo išgales.

Misija

Ugdant mokinių asmenines, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, organizuoti įtraukųjį, prasmingą, atsakingą ir šiuolaikišką mokymą(si). 

Vertybės

 • Atvirumas ir pagarba;
 • Draugiškumas ir tolerancija;
 • Kūrybiškumas ir atsakomybė;
 • Partnerystė ir bendradarbiavimas;
 • Tapatumas ir lyderystė.

Tikslas

Siekiant geresnių mokinių pasiekimų ir pažangos, gerinti ugdymo(si) sąlygas ir ugdymo proceso organizavimą.

Uždaviniai:

 1. Aktualizuojant ir personalizuojant ugdymo turinį, gerinti ugdymo(si) procesą bei pamokos kokybę;
 2. Vykdant įtraukųjį ugdymą, išplėsti mokymosi pagalbos prieinamumą ir įvairovę;
 3. Siekiant ugdymo(si) integralumo ir patirčių įvairovės, sukurti ir įrengti patrauklesnes ir šiuolaikiškesnes ugdymosi sąlygas/ aplinkas;
 4. Tobulinant pedagogų asmenines ir dalykines kompetencijas, stiprinti lygiaverčią lyderystę, pozityvią patirties skaidą.

Prioritetas

Gerinti kiekvieno mokinio individualius pasiekimus ir pažangą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05