Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti mokykloje-daugiafunciame centre konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge mokykloje-daugiafunciame centre dirba

Lina Fiodorovienė Socialinė pedagogė

Kab. Nr. 7

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

13.30 – 15.30

11.30 – 12.00

7.30–8.30
15.30 – 16.30

Antradienis

8.00 – 11.30
12.00-13.30

11.30 – 12.00

14.30 – 17.30

Trečiadienis

8.00 – 11.30
12.00-13.30

11.30 – 12.00

14.30 – 17.30

Ketvirtadienis

8.00 – 11.30
12.00 – 13.30

11.30 – 12.00

14.30 – 17.30

Penktadienis 8.00 – 11.30
12.00-13.30
11.30 – 12.00

14.00 – 17.00

Kontaktai Mobilusis +370 349 73452

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinis pedagogas – pedagogas, kurio pagrindinė veikla nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystimosi, tobulėjimo skatinimą.

 • Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys – būti mokykloje konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.
 • Socialinis pedagogas nedubliuoja klasės vadovo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo.
 • Socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui, kaip individualiai dirbti su delikventinio elgesio, nedarnių, socialiai remtinų šeimų vaikais, skurde gyvenančiomis šeimomis.
 • Socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės auklėtojų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti vaikams.
 • Socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaikų adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai.
 • Socialinis pedagogas organizuoja tėvų susitikimus su kompetentingais asmenimis vaiko teisių klausimais, informuoja tėvus apie vaiko socialinės apsaugos įstatymus ir tėvų atsakomybę už vaiką.
 • Socialinis pedagogas bendrauja su tėvais tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių kėblumų spręsdamas vaikų socialines problemas, gindamas jų teises, kai artimiausia vaiko aplinka jam pasidarė nesaugi, kai vaikas nelanko mokyklos ir t.t.

Socialinės pedagogės specialieji reikalavimai

 • Gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją; įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį.
 • Baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.
 • Geba dirbti vadovaudamasis tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, LR Konstitucija, LR įstatymais, nutarimais ir kitais norminiais aktais.

Socialinės pedagogės funkcijos

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
 • Informuoja mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas.
 • Ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius, inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos pedagogais, pagalbos mokiniui specialistais, kitomis institucijomis.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05