Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis mokykloje-daugiafunciame centre dirba

Ligita Kazlaukienė Specialioji pedagogė

Kab. Nr. 23

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 9.00

 

 

Antradienis

8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

13.30 – 17.30

Trečiadienis

 

 

 

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

14.30 – 18.30

Penktadienis

 

 

 

Kontaktai Telefonas 8 349 73452

El. paštas Rašyti

Virginija Stonienė Specialioji pedagogė

Kab. Nr. 28

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

10.30 – 11.30

10.00 – 10.30

7.00 – 8.00

Antradienis

10.30 – 12.30

10.00 – 10.30

7.00 – 8.00

Trečiadienis

9.00 – 10.00

10.30 – 11.30

10.00 – 10.30

7.00 – 8.00

Ketvirtadienis

10.30 – 12.30

13.30 – 14.30

10.00 – 10.30

7.00 – 8.00

Penktadienis

8.30 – 09.30

10.00 – 10.30

7.00 – 8.00

15.30 – 16.30

Kontaktai Telefonas 8 349 73452

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo, logopedo teikiamos paslaugos

1. Moksleiviams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, tėvams sutikus, logopedė veda korekcines pratybas:

 • Taisyklingo garsų tarimo mokymas.
 • Foneminės klausos lavinimas.
 • Garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas.
 • Regimųjų, erdvės ir laiko vaizdinių formavimas.
 • Žodyno turtinimas.
 • Kalbos gramatinės sandaros tobulinimas.
 • Rišliosios kalbos mokymas.

2. Tėvams sutikus, specialioji pedagogė kartu su kitais mokyklos pagalbos mokiniui specialistais vertina moksleivių, turinčių ugdymosi sunkumų, pasiekimus. Esant reikalui, ruošia dokumentus moksleivio raidos tyrimui pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

3. Specialioji pedagogė konsultuoja ir padeda mokytojams sudaryti pritaikytas ir individualizuotas programas, akcentuojant sutrikusios funkcijos ugdymą, parenka tinkamiausius būdus, metodus, vaizdines priemones specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui.

4. Veda specialiąsias lietuvių kalbos ir matematikos pamokas bei specialiąsias pratybas pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.

5. Konsultuojasi su Jonavos rajono PPT, kitais pagalbos mokiniui specialistais sprendžiant specialiųjų poreikių moksleivių ugdymo(-si) klausimus.

6. Logopedė, specialioji pedagogė konsultuoja tėvus, dalyvauja mokyklos tėvų dienose.

7. Logopedė, specialioji pedagogė vadovaujasi Lietuvos Respublikos dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimą

8. Logopedė, specialioji pedagogė tiesiogiai pavaldi mokyklos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

Specialiosios pedagogės specialieji reikalavimai

 • Reikalingas aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinė kvalifikacija.
 • Išmanymas individualių programų rengimo principų.
 • Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.

Specialiosios pedagogės funkcijos

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą.
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims.

Specialusis pedagogas pataria

Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Lankstinukas „Kaip padėti vaikui mokytis namuose“ 2023-06-30 15:26:19 870.31 KB
Lankstinukas „Kai vaikai nenori mokytis“ 2023-06-30 15:26:19 682.6 KB
Lankstinukas „Atsižvelkime į mokinių mokymosi stilius“ 2023-06-30 15:26:19 815.5 KB
Lankstinukas „Bendrieji mokymosi sutrikimai“ 2023-06-30 15:26:19 1.02 MB
Patarimai, kaip specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius mokyti matematikos 2023-06-30 15:26:19 603.1 KB
Lankstinukas pagalba mokiniui mokykloje 2023-06-30 15:26:19 31.12 KB
Lankstinukas girdimojo suvokimo lavinimas 2023-06-30 15:26:19 230.51 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05