Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje-daugiafunciame centre kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe mokykloje-daugiafunciame centre dirba

Kristina Verseckienė Psichologė

Kab. Nr. 11

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.30 – 13.00

11.30 – 12.00

Antradienis

8.30 – 13.00 11.30 – 12.00

Trečiadienis

8.30 – 13.00 11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

8.30 – 13.00 11.30 – 12.00
Penktadienis 8.30 – 13.00 11.30 – 12.00

Kontaktai Telefonas 8 349 73452

Psichologės specialieji reikalavimai

 • Mokyklos psichologu gali dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
 • Gebantis inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.

Psichologės funkcijos

 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Dokumentai

Psichologės pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!