Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėja mokykloje-daugiafunkciame centre dirba

Mokytojo padėjėjos specielieji reikalavimai

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimą;
 • Bendrauti su mokiniais, turėti minimalių žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • Dirbti su vaikais, mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis.

Mokytojo padėjėjos funkcijos

 • Įsitraukia į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauja: paaiškina pedagogo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 • Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiku ar mokiniu (vaikų, mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05