Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau-Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Praneškite apie pažeidimą vidiniu pranešimų kanalu.

Veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkciu centru sieja ar siejo darbo santykiai, sutartiniai santykiai ir pan.

Pranešimą apie pažeidimus Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre galima pateikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • trukdymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS JONAVOS RAJONO RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE, GAUTUS VIDINIU KANALU, TEIKIMO TVARKOJE.

Direktoriaus 2024-03-27  įsakymu Nr. V1-77 paskirtas kompetentingas subjektas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui Raimundas Kaminskas (+37065595547), kuris priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją vertina ir priima Tvarkoje numatytą sprendimą.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • tiesiogiai atvykęs pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui Raimundą Kaminską;
 • elektroninio pašto adresu: skaidrumas.rjsmdc@ruklosmokykla.lt;
 • atsiųsti informaciją paštu adresu: Laumės g. 8, Ruklos miestelis, Jonavos raj., 55290. Siunčiant informaciją apie pažeidimą paštu po Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją vidiniu kanalu – užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (pranešimo forma) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta pranešimo formoje nurodyta informacija.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas pateikti skundams, prašymams ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Dokumentai

Pranešėjų apsauga Atnaujinta Dydis
Informacijos apie vidiniu kanalu gautus pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-04-16 10:20:59 176.06 KB
Pranešimo apie pažeidimą forma 94.85 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.30 – 12.15
 • 5. 12.35 – 13.20
 • 6. 13.30 – 14.15
 • 7. 14.25 – 15.10
 • 8. 15.20 – 16.05